Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Stowarzyszenia Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa.

Regulamin określa nasze cele i zasady działania, a także odpowiedzialność i uprawnienia członków stowarzyszenia. Jest on niezbędnym elementem naszej działalności, dlatego też serdecznie zachęcamy do jego dokładnego przestudiowania.

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KROŚNIEŃSKA KRÓTKOFALARSKA SIEĆ RATUNKOWA

§1

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę KROŚNIEŃSKA KRÓTKOFALARSKA SIEĆ RATUNKOWA i zwane dalej jest “Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krosno.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 5. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
 7. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Regulaminu Stowarzyszenia oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.

§2

 1. Cele towarzyszenia to:
  1. Organizacja niezależnej łączności oraz wymiana informacji pomiędzy krótkofalowcami a innymi służbami profesjonalnymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach szczególnych zagrożeń, katastrof oraz kryzysów.
  2. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
  3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  4. Działalność charytatywna.
  5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskościoraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  6. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
  7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  11. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  12. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  13. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  15. Turystyka i krajoznawstwo.
  16. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
  17. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  18. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
  19. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  20. Ratownictwo i ochrona ludności.
  21. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  22. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  23. Promocja i organizacja wolontariatu.
  24. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
  25. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
  26. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie łączności radioamatorskiej, aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie lub współorganizowanie zawodów, imprez sportowych oraz rekreacyjnych, pokazów, pikników, warsztatów oraz prelekcji i innych dostępnych metod ich realizacji.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

§3

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Zwyczajnych.
  2. Honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w okresie do sześciu miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
 5. Członek ma prawo do:
  1. Biernego i czynnego uczestnictwa w Zebraniu Członków.
  2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
  4. Używania symboli Stowarzyszenia.
  5. Uzyskiwania informacji od Przedstawiciela Stowarzyszenia w sprawach działalności Stowarzyszenia.
  6. Odwoływania się od postanowień Władz Stowarzyszenia.
  7. Udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  8. Używanie Legitymacji Członkowskiej Stowarzyszenia.
 6. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
  1. Przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia.
  2. Regularne opłacanie składek.
  3. Branie udziału w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów.
  4. Dbanie o mienie Stowarzyszenia.
  5. Przyczynianie się swoja postawą do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
  6. Bezwzględne przestrzeganie prawa dotyczącego Używania Urządzeń Odbiorczo-Nadawczych Radiokomunikacyjnych ustalonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 7. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Wykluczenia Członka przez Zebranie Członków,
  2. Pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi Stowarzyszenia,
  3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. Śmierci członka,
  5. Niestosowania się do postanowień Regulaminu Stowarzyszenia,
  6. Nieopłacenia w terminie składek członkowskich,
  7. Zaniechania udziału w działaniach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  8. Rażącego zaniedbania związanego z używaniem i nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa dotyczącego Urządzeń Odbiorczo-Nadawczych Radiokomunikacyjnych,
  9. Działania na niekorzyść Stowarzyszenia,
  10. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Osoba wykluczona lub skreślona ze Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§4

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków.
  2. Przedstawiciel.
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Regulamin Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
 3. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Przedstawiciela.
 4. Do kompetencji i obowiązków Zebrania Członków należy:
  1. Wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia.
  2. Uchwalanie Regulaminu i jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
  4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
  5. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
  6. Kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela.
  7. Określanie kierunku rozwoju Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela Stowarzyszenia należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
  2. Wykonywanie uchwał Zebrania Członków.
  3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
  4. Zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia.
  5. Informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie swojego miejsca zamieszkania.
  6. Zwoływanie Zebrania Członków.
 6. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  1. Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.
  2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
  3. Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki.
  4. Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy.
  5. Zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§5

 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 4 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 2. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że Regulamin Stowarzyszenia stanowi inaczej.
 3. Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku jako zebranie sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 6. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 7. W Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz honorowi.
 8. Termin i miejsce obrad Zebrania Członków, Przedstawiciel podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez Internet, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Członków, podając porządek obrad, dla jakiego zostało zwołane. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.
 9. Uchwały Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie.
 10. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, podczas obrad Zebrania Członków w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
 11. Zebranie Członków może odbywać się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu.
 12. Ewentualne zmiany w proponowanym porządku obrad Zebrania Członków nie mogą być rozszerzane o:
  1. Zmiany w Regulaminie Stowarzyszenia,
  2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia.

§6

 1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejszym Regulaminem Stowarzyszenia oraz Uchwałami Zebrania Członków.

§7

 1. Stowarzyszenie nie może:
  1. Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych.
  2. Zrzeszać osób prawnych.
  3. Prowadzić działalności gospodarczej.
  4. Prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§8

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.
 3. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
Zamknij