Polityka prywatności

Stowarzyszenie KROŚNIEŃSKA KRÓTKOFALARSKA SIEĆ RATUNKOWA poważnie traktuje kwestie ochrony danych osobowych naszych członków, a także wszystkich użytkowników naszej strony internetowej i innych serwisów z których korzystamy.

Z tego dokumentu dowiesz się w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe, a także o tym jak są one zabezpieczane.

Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie KROŚNIEŃSKA KRÓTKOFALARSKA SIEĆ RATUNKOWA z siedzibą w Krośnie. Wszelkie zapytania informacje odnośnie przechowywania danych osobowych proszę kierować na adres e- mail: iod@kksr.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji celów zgodnych z zakresem działalności lecz zawsze zgodnie z prawem.

Do zarejestrowania członka w Stowarzyszeniu wykorzystujemy: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, znak wywoławczy.

Do przygotowania i wydania legitymacji członka Stowarzyszenia wykorzystujemy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, znak wywoławczy.

Do powiadomienia członka Stowarzyszenia o spotkaniach, organizowanych przedsięwzięciach, zaległościach w składkach członkowskich i innych informacji dotyczących członka wykorzystujemy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Do umieszczenia członka na liście członków Stowarzyszenia znajdującej się na stronie www Stowarzyszenia wykorzystujemy: imię, adres zamieszkania (tylko miejscowość), znak wywoławczy.

Do publikacji sprawozdań z prowadzonych przedsięwzięć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia wykorzystujemy: imię, zdjęcie, znak wywoławczy.

Do prowadzenia księgowości, archiwizacji danych i dowodów (m.in. przekazanie darowizny) wykorzystujemy: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wpłacona kwota.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pozwala on przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (np. zebrane dane pozwolą dowieść pewnych faktów w przypadku gdy np. jakiś organ państwowy tego zażąda).

Twoje dane osobowe są pozyskiwane poprzez dobrowolne wprowadzenie danych poprzez dobrowolne podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas zapisu do Stowarzyszenia.

Metody przechowywania danych osobowych

Serwis, a także skrzynki pocztowe są hostowane (technicznie utrzymywane) na serwerach operatora cyberfolks.pl.

Ewidencja członków oraz dane osobowe członków Stowarzyszenia przechowywane są w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia.

Wybrane metody ochrony danych osobowych

Dostęp do ewidencji członków oraz danych osobowych członków Stowarzyszenia w formie papierowej ma jedynie Przedstawiciel Stowarzyszenia.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Administrator danych osobowych okresowo zmienia hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Administrator danych osobowych regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administrator danych osobowych do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Prawo wycofania zgody

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, w każdej chwili zgoda ta może zostać wycofana.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych to w tym celu: napisz maila na adres iod@kksr.pl, wyślij pisemną informację na adres Stowarzyszenie KROŚNIEŃSKA KRÓTKOFALARSKA SIEĆ RATUNKOWA, ul. Grodzka 10, 38-400 Krosno.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z wygaśnięciem członkostwa w Stowarzyszeniu.

Uprawnienia podmiotów danych

Stowarzyszenie gwarantuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

Stowarzyszenie szanuje Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i stara się ułatwić ich realizację.

W nadzwyczajnych sytuacjach Stowarzyszenie może odmówić uwzględnienia żądania lecz tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel (np. przynależenie do Stowarzyszenia). Po tym okresie Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat, a następnie nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Zamknij